බස්නාහිර පළාත් නව ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස පත්වීම් ලැබූ ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා 2023.01.01 දින බත්තරමුල්ල, පළාත් සභා සංකීරණයෙහි පිහිටි ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.