ගැසට් පත්‍ර

අංකය විස්තරය බාගත කරගැනීම
2203/27 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ විනය කාර්යය පරිපාටි රීති