තොරතුරු නිලධාරී

අභියාචනා නිලධාරී නම :ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා
තනතුර:ප්‍රධාන ලේකම්(බ. ප )
තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතට අනුව තනතුර:අභියාචනා නිලධාරී
රාජකාරී දුරකථන අංකය:0112092599/0112092600
ජංගම දුරකථන අංකය:0717524418
ෆැක්ස් අංකය:0112092601
ව්ද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයchiefsecwp@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරී එච්. එම්. යු. එස්. කුමාරි මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601
සහකාර තොරතුරු නිලධාරී සුජීව ප්‍රියරුවන් මහතා
කළමනාකරණ සහකාර
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601