තොරතුරු නිලධාරී

අභියාචනා නිලධාරී ජේ. එම්. සි. ජයන්ති විජේතුංග මිය
ප්‍රධාන ලේකම්
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092599
තොරතුරු නිලධාරී එච්. එම්. යු. එස්. කුමාරි මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601
සහකාර තොරතුරු නිලධාරී ගිහානි මදුමාලි මෙනවිය
කළමනාකරණ සහකාර
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601