තොරතුරු නිලධාරී

තොරතුරු නිලධාරී වියෝනි ප්‍රනාන්දු මිය
ප්‍රධාන ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601
සහකාර තොරතුරු නිලධාරී සුජීව ප්‍රියරුවන් මහතා
කළමනාකරණ සහකාර
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601