තොරතුරු නිලධාරී

තොරතුරු නිලධාරී එච්. එම්. යු. එස්. කුමාරි මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601
සහකාර තොරතුරු නිලධාරී සුජීව ප්‍රියරුවන් මහතා
කළමනාකරණ සහකාර
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුක : +94112092603 / +94112092601