අමතන්න

ලිපිනය

අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, 4 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

නම තනතුර දුරකථන
කාර්යාලය ෆැක්ස් නිවස / ජංගම
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – ප්‍රධාන ලේකම් +94112093000
1 එස්. එල්. ධම්මිකා කේ. විජයසිංහ මෙය chiefsecwp@gmail.com ප්‍රධාන ලේකම් +94112092599 +94112092601 +94778394482
2 වියෝනි ප්‍රනාන්දු මිය ප්‍රධාන ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94112092603 +94112092601 +94702226038
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – පාලන අංශය
1 එල්. ඒ. කළුකපුආරච්චි මහතා
dcsadmin@cs.wpc.gov.lk
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් +94112092606 +94112092609 +94714307324
2 නදීෂා ඩී. සපරමාදු මිය darshani.nadeesha2460@gmail.com සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් +94112092608 +94112092609 +94112700575 +94714437969
3 ඩී.පී.ආර් .අබේසූරිය මිය Peshala13@gmail.com සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් +94112092613  +94112092609 +94770088509
4 පාලිත අබේවර්ධන මයා palithaabhayawardhana@gmail.com ප්‍රධාන නීති නිලධාරී +94112092610 +94332282635 /+94714473164
5 ඩී.එම්.අයි.එල්.දිසානායක මෙය නීති නිලධාරී +94112062610 +94776036666 +94342248171
6 බී.ජී.වයි. රසාංජලී මිය yashoda.rasanjalee@gmail.com නීති නිලධාරී +94112092616 +94716566244
7 කේ.ඒ.එස්.කන්නන්ගර මිය

legalgrimin-wp@yahoo.com

නීති නිලධාරී +94112092615 +94312269163/ +94718668672
8 බී.එස්.කුරේ මිය siriyamalicooray67@Gmail.com නීති නිලධාරී +94112092617 +94718151840
9 ඩබ්ලිව්.ඩී.ඊ. අල්විස් මෙය

devminieshadi@gmail.com

නීති නිලධාරී +94717612434
9 එස්.එම්.එච්. කුසුම්සිරි මහතා පරිපාලන නිලධාරී +94112062607  +94112092609 +94712348996
 

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – පිරිස් හා පුහුණු අංශය     achiefsecretary@gmail.com               +94112092647

1 ඩබ්ලිව්.ටී.ඒ. මානෙල් මිය

anomanel@yahoo.com

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) +94112092631 +94112092647 +94714544925
2 ආර්.සී.ඉන්දිකා මෙනවිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්) +94112092634  +94112092647 +94714397928
3 සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පුහුණු) +94112092632  +94112092647
4 ජේ.සී. ජයලාල් මහතා පරිපාලන නිලධාරී +94112092635  +94112092647 +94714392916
5 ඩබ්.ඩී.ඔෂිකා ප්‍රසාදනී මිය achiefsecretary@gmail.com පුහුණු නිලධාරී – පුහුණු ඒකකය +94112092646  +94112092647 +94714415389
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – මූල්‍ය අංශය
1 ඒ.එම්.එස්. මල්කාන්ති මිය dcsfinance@cs.wpc.gov.lk නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය) +94112092640 +94112092636 +94715201035
2 එන්.එච්. සුමින්ද මයා csfaccpay@wpc.gov.lk අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්) +94112092639  +94112092636 +94714407491
3 එම්.ඩබ්.එස්.කුරේ මයා csfbudget@wpc.gov.lk අධ්‍යක්ෂ (අයවැය) +94112092645  +94112092636 +94729596721
4 ඩබ්.ඒ.සී.එස්. ප්‍රියදර්ශනී මිය revenue@cs.wpc.gov.lk අධ්‍යක්ෂ (ආදායම් හා මුදල්) +94112092644  +94112092636 +94714392069
5 එස්.ඊ.එස්.සී.මුණිදාස මිය csfpayment@wpc.gov.lk ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94112092638  +94112092636 +94773524304
6 ජී.ඩබ්.එන්.සී. කුලසිංහ මිය csfbookk@wpc.gov.lk ගණකාධිකාරී (පොත් තැබීම්) +94112092641  +94112092636 +94773378687
7 ටී.ජී.එච්.එන්.තඹවිට මිය supply@cs.wpc.gov.lk ගණකාධිකාරී (සැපයීම්) +94112092643  +94112092636 +94332256721 +94772985157
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – ඉංජිනේරු අංශය
1 කේ. ආර්. අබේසිරිවර්ධන මයා

keerthiabey64@gmail.com

dcs@eng.wpc.gov.lk

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) +94112092501 +94112092505 +94718022555
2 ආර්.පී. ගුණවර්ධන මිය

p_gunawardhana@yahoo.com

අධ්‍යක්ෂ ( ගොඩනැගිලි) +94112092503 +94112092510 +94718571054
3 පී.එල්.ඩී.ඒ.එස්. පනාගොඩ මිය

ashapanagoda@yahoo.com

අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු) +94112092507  +112092508 +94718156660
4 ටි.කේ.ආර්. දිලේෂිකා මිය ruvini.dileshika@gmail.com ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94112092524 +94112092523 +94779020333
5 එල්.එම්.ඩී.ආර් ද මෙල් මිය

acc110.engineering@gmail.com

ගණකාධිකාරි +0112092546 +94714781194
6 ආර්. එම්. ඒ. එස්. සකුන්තලා මිය

savithrisakunthalag@gmail.com

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (නිර්මාණ) +94112092529 +94112092508  +94712860514
7 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (ජල සම්පාදන සහ පල්දෝරු)
8 එස්.ඒ.ඩී.ඒ.පී.සමරවීර මහතා ele.eng@eng.wpc.gov.lk ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු +94112092521 +94112092521 +94714434958
9 කේ.යූ. චන්ද්‍රවංශ මයා

chandrawanshaupali@gmail.com

ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික) (කොන්ත්‍රාත්) +94112092531  +94718108452
10 ඩී. ජී. මානවඩු මයා මූලස්ථාන ඉංජිනේරු

(කොන්ත්‍රාත්)

+94112092526 +94777303573
11 එල්.ඩී.යූ.එන්.ලියනගේ මිය

udari_liya@yahoo.com

ඉංජිනේරු (නිර්මාණ) +94112092517 +94718089380
12 පී.අයි.ඩී. රොඩ්රිගෝ මිය

inomi822@gmail.com

ඉංජිනේරු +94112092520 +94112092510 +94712872831
13 පී.ජී.ජී.එස්.පෙරේරා මිය

gayashani.perera9255@gmail.com

ඉංජිනේරු (නිර්මාණ) +94112092516 +94717537417
14 එම්. ආර්. ප්‍රනාන්දු මිය

rushani1015@gmail.com

ඉංජිනේරු +94112092511 +94716512591
15 ඩී.සී.එන්. කලන්සූරිය මයා

chandanak100@gmail.com

ඉංජිනේරු +94112092518 +94707084030
16 ඩබ්.එම්.ඩී.යූ. විජේසූරිය මෙය

upeksha.84912@gmail.com

ඉංජිනේරු (ප්‍රසම්පාදන) +94112092513 +94716288594
17 එම්.එස්.එල් අමරසේකර මිය

surekaamarasekara@yahoo.com

වාස්තු විද්යාඥ +94112092514 +94712884492
18 යූ.ජී.යූ.කේ. අතපත්තු මිය

arc-uk@gmail.com

වාස්තු විද්යාඥ +94112092515 +94771365906
19 පරිපාලන නිලධාරී +94112092506
 

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – සැලසුම් අංශය

1 කේ.ඒ.ඩී.කේ.සිරිවර්ධන මයා

kumarasiriwardana604@gmail.com

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්) +94112092532 +94112092533 +94718668875
2 කේ.ජි.කේ. සූධර්ම සිසිර කුමාර මයා sudharme@gmail.com අධ්‍යක්ෂ,(සැලසුම්) (වැ.බ) +94112093517 +94714470031
3 එම්.එම්.එන්.ප්‍රේමතිලක මහතා

nimalmapa@gmail.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092540 +94775196026
4 ජී.ආර්.එන්.චන්ද්‍රසිරි මහතා

chandasirin@yahoo.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092543 +94712301731
5 එම්.පී.එස්.එන්.පතිරණ මිය sandyanilmini95@yahoo.com නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092535 +94718481964
6 ඩි.ඩි.ආර්. නිශාන්ති මිය

nishanthiddr@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092547 +94704125712
7 ඒ.පී.පී.අබේසේකර මෙය padmamalie@gmail.com නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092538 +94718017907
8 ඩී.සී.එස්.පත්බේරිය මෙය charithapathberiya@gmail.com සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092540 +94719418278
9 ජේ.එම්.පී.ජීවන්ති මෙය jeejaya87@gmail.com සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94112092539 +94718227724
10 එච්. නිරංගා ලියනගේ මිය

niranga.cmb@yahoo.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +942092534 +94774263088
11 එල්.ඒ.ඩී.ඩී.ජයසේකර මිය

alddprasangikajasekara@gmail.com

සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94112092542 +94718030521
12 ඒ. නිමල්සිරි ප්‍රනාන්දු මයා

nimfenando2021@gmail.com

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර +94112092544
13 සි. අනුරුද්ධිකා දහනායක මෙය

anuruddhikadahamayake17@gmail.com

පෞද්ගලික සහකාර +94715196026
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය – අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
1 කේ.ජී.එස්.ප්‍රසන්න මයා kgsprasanna@gmail.com අධ්‍යක්ෂ( අභ්‍යන්තර විගණන ) +94112092628 +94112092624 +94412240232 +94714233359
2 ඩී.ඩී.සී. සෙනෙවිරත්න මෙය

edsddcs@gmail.com

අභ්‍යන්තර විගණක +94112092626  +94112092624 +94112281059

+94112281102

+94714481110

3 ඩබ්ලිව්.ජී. අරලිය මදුශානි මෙය

araliya.sjp@gmail.com

අභ්‍යන්තර විගණක +94112092626  +94112092624 +94718511633