බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා සිය ධුරයේ රාජකාරි භාර ගනියි

බස්නාහිර පළාත් නව ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස පත්වීම් ලැබූ ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා 2023.01.01 දින බත්තරමුල්ල, පළාත් සභා සංකීරණයෙහි පිහිටි ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *