தொடர்பு

முகவரி

204, டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லை

  பெயர் பதவி தொலைபேசி
      அலுவலகம் பெக்ஸ் வதிவிடம் /அலைபேசி
  பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் பிரதம செயலாளர்   +94112093000    
1 பிரதம செயலாளர் திருமதி. ஜயந்தி விஜேதுங்க chiefsecretary@wpc.gov.lk பிரதம செயலாளர் +94112092599 +94112092601 +94773667645
2 திருமதி. எச்.எம்.யூ.எஸ். குமாரி பிரதம செயலாளாரின் இணைப்புச் செயலாளர் நிவாக அலுவலர் +94112092603 +94112092601 +94112748606 +94714303354
பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் நிர்வாக பிரிவு
1 திருமதி. டபிள்யூ. எம். தயாவதீ dcsadmin@cs.wpc.gov.lk பிரதிப் பிரதம செயலாளர் +94112092606 +94112092609 +94715761277, +94724053620
2 திருமதி.கே.என். சூரியாராச்சி kanchana7v7@gmail.com உதவிப் பிரதம செயலாளர் +94112092608 +94112092609 +94112700575 +94714437969
3 திருமதி. டி.பி.ஆர். அபேசூரிய Peshala13@gmail.com உதவிப் பிரதம செயலாளர் +94112092613   0770088509
4 திரு. பாலித அபேவர்தன palithaabhayawardhana@gmail.com பிரதான சட்ட அலுவலர் +94112092610   0332282635 0714473164
5 செல்வி. டீ.எம்.ஐ..எல்.திசாநாயக்க சட்ட அதிகாரி +94112062610   +94776036666 +94342248171
6 திருமதி. பி.ஜி.வய். ரசாஞ்சலி Yashoda.rasanjalee@gmail.com சட்ட அதிகாரி +94112092616   0716566244
7 திருமதி. கே.ஏ.எஸ். கன்னன்கர Legalgrimin-wp@yahoo.com சட்ட அதிகாரி +94112092615   0312269163 0718668672
8 திருமதி. பி.எஸ்.குரே Siriyamalicooray67@Gmail.com சட்ட அதிகாரி +94112092617   0718151840
9 திரு. டபிள்யூ. என் கருணாதிலக நிர்வாக அலுவலர் +94112062607   +94112413589 +94714434939
பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு
1 திரு. பாலித்த நானாயக்கார பிரதிப் பிரதம செயலாளர் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி) +94112092631 +94112092647 0717738763
2 திருமதி.கே.டீ.​​வை.பிமாலி உதவிப் பிரதம செயலாளர் (ஆளணி) +94112092634   +94342253468 +94726178514
3 திருமதி. இஷாரா ஓபாத்த உதவிப் பிரதம செயலாளர் (பயிற்சி) +94112092632   0703925760
4 திரு.எச்.டி.பி. ஜயரத்ன நிர்வாக அலுவலர் +94112092635   0714417000
5 திருமதி.டபிள்யூ.டீ. ​​ஒஷிகா பிரசாதினி achiefsecretary@gmail.com பயிற்சி அலுவலர் (பயிற்சிப் பிரிவு) +94112092646   +94714415389
பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் நிதிப் பிரிவு
1 திரு.என்.பந்துல பிரேமகுமார dcsfinance@cs.wpc.gov.lk பிரதிப் பிரதம செயலாளர் (நிதி) +94112092640 +94112092636 +94112835547 +94718419843
2 திருமதி.எல்.ஏ.பி.எல். குணசேன csfaccpay@wpc.gov.lk பணிப்பாளார் (கணக்கு மற்றும் கொடுப்பனவு) +94112092639   +94710805203
3 திரு. எம்.டப்.எஸ்.குரே csfbudget@wpc.gov.lk பணிப்பாளார் (வரவு செலவு திட்டமிடல்) +94112609645   +94729596721
4 திரு.கே.கே.டி.சி. இஷார revenue@cs.wpc.gov.lk பணிப்பாளர் (வருமானமும் நிதியும்) +94112092644   +94715977862
5 திருமதி. எஸ்.ஈ.எஸ்.சி. முணிதாச csfpayment@wpc.gov.lk கணக்காளார் (கொடுப்பனவு) +94112092638   +94773524304
6 திரு. கே.ரி.எஸ்.பி. குணதிலக csfbookk@wpc.gov.lk கணக்காளர் (கணக்குப் புத்தகப் பராமரிப்பு) +94112092641   +94766847886
7 திருமதி.ரி.ஜீ.எச்.என். தம்பவிட supply@cs.wpc.gov.lk கணக்காளார் (விநியோகம்) +94112092643   +94332256721 +94772985157
பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் பொறியியல் பிரிவு
1 திரு. பராக்ரம கருணாரத்ன dcs@eng.wpc.gov.lk பிரதிப் பிரதம செயலாளர் (பொறியியல்) +94112092501 +94112092502 +94712003723
2 திரு.கே.கே.எஸ்.எம்.விஜேசேகர dir.bld@eng.wpc.gov.lk பணிப்பாளர் (கட்டிடங்கள்) +94112092503 +94112092510 +94112721402 +94718243674
3 செல்வி.ஜி.டபிள்யூ.பி.பெரேரா பணிப்பாளர் (பொறியியல்) +94112092507   +94382237877 +94718256597
4 திரு.எல்.ஏ.பி.எல்.குணசேன acct.chief@eng.wpc.gov.lk பிரதான கணக்காளர் +94112092524 +94112092523 +94710805203
5 திரு. எஸ்.எச். சந்தன design.eng@eng.wpc.gov.lk பிரதான பொறியியலாளர் (வடிவமைப்பு) +94112092511 +94112092508  
6 ce.wss@eng.wpc.gov.lk பிரதான பொறியியலாளர் (நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு) +94112689901 +94112689899  
7 திரு.எஸ்.ஏ.டி.ஏ.பி. சமரவீர ele.eng@eng.wpc.gov.lk மின் பொறியியலாளர் +94112092521 +94112092521 +94112910676 +94714434958
8 திரு. கிகான் சந்திரதிலக archi.seni@eng.wpc.gov.lk கட்டிடக் கலைஞர் +94112092514 +94112092508  
9   பொறியியலாளர் (ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி) +94112092512 +94112689899  
10 திருமதி.எச்.ஏ.என். தேவிகா தேசப்பிரிய archi.juni@eng.wpc.gov.lk கட்டிடக் கலைஞர் +94112092515   +94714059227
11 திரு .ஜி. டப்ளியூ.ஆர்.கே.தம்மிக பொறியியலாளர் (வடிவமைப்பு) +94112690816 +94112693302 +94718660064
12 திருமதி.பி.டி.ஆர்.நதீரா செயல்திட்ட பொறியியலாளர் 01 +94112054133 +94112054133 +94342256213 +94714407422
13 திரு.ஏ.தலங்கம செயல்திட்ட பொறியியலாளர் 02 +94112092526 +94112054133 +94112567171 +94718397276
14 திருமதி.லியனகே பொறியியலாளர் (வடிவமைப்பு) +94112689900 +94112689899 +94718089380
15 திரு.ஆர்.ஏ.பி.ரணசிங்க பொறியியலாளர் +94112092546   +94332280862 +94718029654
16 திரு.டப்ளியூ.எல்.ஜி. சரத் லியனகே இணைப்பு பொறியியலாளர் +94112689900   +94112689899 +94112792216
17 திருமதி. சந்திமா பம்பரகம நிர்வாக அலுவலர் +94112092531   +94705881550
பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் திட்டமிடல் பிரிவு
1 திரு. ஏ.டி.கே. சிரிவர்த்தன பிரதிப் பிரதம செயலாளர் (திட்டமிடல்) +94112092532 +94112092533 +94718668875
2 செல்வி.ஆ.ஏ.ரி.ஆ. ராமநாயக்க பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092537   +94712097676
3 திரு.எம்.எம்.என்.பிரேமதிலக உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092540   +94332264162 +94775196026
4 திரு.ஜி.ஆ.என்.சந்திரசிரி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092543   +94712301731
5 செல்வி.எம்.பி.எஸ்.என்.பதிரண Sandyanilmini95@yahoo.com உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092535   +94332270142 +94718481964
6 திருமதி.ஏ.ரி.ஏக்கநாயக்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092536   +94773833873
7 செல்வி.ஏ.பி.பி.அபேசேகர malieabeysekara@gmail.com உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092538   +94718017907
8 செல்வி.டி.சி.எஸ்.பத்பேரிய charithapathberiya@gmail.com உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092541   +94719418278
9 செல்வி.ஜே.எம்.பி.ஜீவந்தி jeejaya87@gmail.com உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94112092539   +94112963125 +94718227724
10 திருமதி.எல்.ஏ.டி.டி. ஜயசேகர புள்ளிவிபரவியலாளர் +94112092542   +94718030521
பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் உள்ளகக் கணக்காய்வுத் திணைக்களம்
1 திரு.கே.ஜி.எஸ். பிரசன்ன kgsprasanna@gmail.com பணிப்பாளர் (உள்ளககணக்காய்வு) +94112092628 +94112092628 +94412240232 +94714233359
2 திரு.என்.எச். சுமிந்த உள்ளககணக்காய்வு அலுவலர் +94112092626   +94714407491
3 திரு.டி.டி.சி. செனவிரத்ன உள்ளககணக்காய்வு அலுவலர் +94112092627   +94714481110