அலுவலகர்கள்

திருமதி. எச்.எம்.யு.எஸ்.குமாரி நிர்வாக அலுவலர்
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092603 / +94112092601
செல்வி. கிஹானி மதுமாலி Mr.Sujeewa Priyaruwan
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092603 / +94112092601