அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு அலுவலர் Name :Mr.Pradeep Yasarathna
Designation:Chief Secretary(W.P )
Designation according to RTI Act:Designated Officer
Telephone No:0112092599/0112092600
Mobile No:0717524418
Fax No:0112092601
Email:chiefsecwp@gmail.com
திருமதி. எச்.எம்.யு.எஸ்.குமாரி நிர்வாக அலுவலர்
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092603 / +94112092601
செல்வி. கிஹானி மதுமாலி Mr.Sujeewa Priyaruwan
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092603 / +94112092601