அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு அலுவலர் திருமதி. ஜே.எம்.சி. ஜயந்தி விஜேதுங்க
பிரதான செயலாளர்
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092599
திருமதி. எச்.எம்.யு.எஸ்.குமாரி நிர்வாக அலுவலர்
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092603 / +94112092601
செல்வி. கிஹானி மதுமாலி முகாமைத்துவ உதவியாளர்
பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
மேல் மாகாணம்
தொ.பே.இல +94112092603 / +94112092601