බස්නාහිර පළාත් සභාවේ දැක්ම සහ මෙහෙවර

Governor Of Western Province

ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා

ප්‍රධාන අමාත්‍ය

සභාව විසුරුවා හැර ඇත

ගරු ප්‍රධාන ලේකම්තුමිය

ජේ.ඒම්.සී. ජයන්ති විජේතුංග මහත්මිය

අප අමතන්න !!!

මාර්ග සිතියම

ලිපිනය

අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, 4 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

දුරකථනය

+94112093000

ෆැක්ස්

+94112092601

ඊමේල්

chiefsecretary@wpc.gov.lk

අපගේ අංශ

 
© Copyright - Chief Secretary Office Western Province | Designed By ITRDA