බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස ජේ.එම්.සී ජයන්ති විජේතුංග මහත්මිය සිය ධුරයේ රාජකාරි භාර ගනියි.

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස පත්වීම් ලැබූ ජේ.ඒම්.සී. ජයන්ති විජේතුංග මහත්මිය 2020.02.05 දින බත්තරමුල්ල, පළාත් සභා සංකීරණයෙහි පිහිටි ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රවේදී (දෙවන පෙළ – ඉහළ) උපාධිධාරිණියකු වන ඒ මහත්මිය කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරිණියක ද වෙයි. තවද  රාජ්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහිත ඒ මහත්මිය වික්ටෝරියා හි මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරිණියක ද වෙයි.

ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරිනියක වන ජේ.එම්.සී. ජයන්ති විජේතුංග මහත්මිය 2013.04.01 වන දින සිට 2016.09.20 වන දින දක්වා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරිය ලෙස කටයුතු කර ඇත.

නැවත බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයට පත්වීමට ප්‍රථම පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙසද අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙසද, උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙසද කටයුතු කර ඇත.

තවද, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර කොමසාරිස් ලෙසද, ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර කොමසාරිස් (හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරිමේ) ලෙසද, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලෙසද, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටුයතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ආයතන) ලෙසද, සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැඩබලන ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ලෙසද, මීගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරිය ලෙසද,  රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටුයතු අමාත්‍යාංශයේ  අධ්‍යක්ෂ (ආයතන) ලෙසද, බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) ලෙසද, බස්නාහිර පළාත්  අධ්‍යාපන හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙසද සේවය කර ඇති ජේ.එම්.සී. ජයන්ති විජේතුංග මහත්මිය  ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය අත්දැකීම් සහිත දක්ෂ නිලධාරිණියක් ද වේ.

ඒ මහත්මිය රාජකාරී භාර ගැනීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ කෙටි උත්සව අවස්ථාවට බස්නාහිර පළාත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.